Scholarship #1

ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครขอทุน

ภูมิลำเนาเดิม ( ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ( ติดต่อได้สะดวก )
ประวัติการศึกษาโดยย่อ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกรดเฉลี่ยสะสม ( ม.ปลาย )

สถานภาพครอบครัวของผู้ขอทุน
คน

ผู้อุปการะ

ที่อยู่ของผู้อุปการะ

จำนวน
คน
จำนวน
คน

สภาพการอยู่อาศัยของผู้ขอทุน

บาท / เดือน

รายได้ / รายจ่ายของผู้ขอทุน

บาท
บาท
บาท
บาท
ประมาณ
บาท
ประมาณ
บาท
ประมาณ
บาท

รายได้พิเศษ

บาท / วัน
บาท
บาท

ทุนกู้ยืมรัฐบาล ( ปีล่าสุด )

บาท

กิจกรรมพิเศษที่เข้าร่วม

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม


( เช่นเพื่อนสนิท / อาจารย์ / ญาติ )

ที่อยู่ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ

ปัญหาด้านสุขภาพ

(ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

หมายเหตุ

1. สถานที่ที่สามารถเรียกตัวได้ทันที ในมหาวิทยาลัย

2. หมายเลขบัญชีออมทรัพย์

บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจำเป็นในการขอทุน

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุน

ข้าพเจ้า

 

ขอรับรองว่า

 

ข้อมูลของบิดา 

ข้อมูลของมารดา


 

 

กรณีผู้ปกครอง ( ไม่ใช่บิดา - มารดา )


 

หมายเหตุ

1. การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองละแนบสำเนาบัตรพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาด้วย

    • 1.1 ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า หรือ
    • 1.2 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ
    • 1.3 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ไม่รับพิจารณาผู้รับรองที่นอกเหนือจากที่กำหนด)

2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้ายลายมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายได้เซ็นกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขอทุน

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา

   เพื่อโปรดกรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน ตามข้อความข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็นควรซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการขอทุนของนักศึกษา ต่อไป

ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. ฐานะทางเศรฐกิจของผู้รับทุน

2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้รับทุน

3. ด้านการเรียน

4. เหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนปัญหาขอผู้รับทุนในทัศนะของท่าน

5. นักศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนหรือไม่

เอกสารของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเอกสาร

( หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณา )